ฝาก : 5,000
ถอน : 56,346
เวลาแตก : 05:45 น.
ฝาก 1,200
ถอน 4,113
เวลาเเเตก : 12:36 น.
ฝาก 3,000
ถอน 18,251
เวลาเเเตก :10:50 น.
ฝาก 500
ถอน 5,718
เวลาเเเตก : 09.15 น.

ฝาก 500
ถอน 20,000
เวลาเเเตก : 20.00 น.

ฝาก 500
ถอน 3,676
เวลาเเเตก : 06:18 น.