ฝาก : 400.00
ถอน : 10,813
เวลาแตก : 09:27 น.
ฝาก 300
ถอน 19,800
เวลาเเเตก : 12.27 น.
ฝาก 200
ถอน 1,085
เวลาเเเตก : 13.30 น.
ฝาก 200
ถอน 3,000
เวลาเเเตก : 14.37  น.

ฝาก 500
ถอน 20,000
เวลาเเเตก : 20.00 น.

ฝาก 150
ถอน 2,207
เวลาเเเตก : 17.20 น.